NEWSROOM

  • News
  • Press releases

Sälj och Marknad

Smart High Tech har förstärkt sin organisation genom en strategisk rekrytering av Anders Ekholm som Executive VP Sales&Marketing. Anders har gedigen erfarenhet som främst Vice President inom strategisk affärsutveckling hos bland annat Compaq, HP, Ericsson och Vestas med kunder inom tillverkande industri, telekommunikation och energisektorn. I dessa roller var Anders främst bosatt i USA, varav merparten i Silicon Valley, med ansvar för att bygga globala organisationer och partnerskap för affärsutveckling med stora och strategiska kundkonton. Anders får nu ansvaret att expandera bolagets organisation och framdrift inom Sälj och Marknad med högsta prioritet att utveckla affärer med de stora kunderna.

Den 26 juni kommunicerades att Smart High Tech erhållit leverantörsgodkännande från ytterligare en amerikansk elektronikjätte, storleksmässigt större än AMD. Detta godkännande, vilket erhölls efter 1,5 års testande och modifieringar och som innebär att de internt kan designa in våra produkter, har redan genererat beställningar av olika varianter av GT-TIM® för slutvalidering i specifika testapplikationer.

AMD ökar sina beställningar, liksom de kontraktstillverkare som tillverkar åt AMD och därmed är ålagda att använda våra GT-TIM®. Även andra kunder som designat in våra produkter i sina testsystem har ett ökat avrop.

Som tidigare kommunicerat, pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med AMD för att möta de stora termiska utmaningar kommande processorer utsätts för. Utvecklingsarbetet har stark framdrift och redan genererat en ny patentansökan där Smart High Tech bibehåller fullständiga rättigheter.

Thermal Grizzly ser ingen avmattning utan erfar en kontinuerligt ökande försäljning av KryoSheet vilket sammantaget med affärskundernas ökande beställningar ger en växande orderstock. Via Thermal Grizzly är KryoSheet nu installerade på 1000 chip hos ett datacenter specialiserat på AI i Singapore.

Generellt ökar intresset från allt fler, mindre kända, bolag inom AI samt från, desto mer kända företag, inom elbilsbranschen där elektronik finns både i fordon såväl som datacenter för support.

Produktion och leverans

Den ökande försäljningen hanteras med större produktionskapacitet genom mer resurser och effektiviseringar både i Sverige såväl som i Kina. Men för att möta kommande efterfrågan måste investeringar genomföras vilket nu planeras att ske under hösten i linje med det som aviserades i samband med den riktade emissionen 26 juni.

Forskning och Utveckling

Utvecklingsavdelningen har även den förstärkts. Detta genom PhD Lilie He som har unik kunskap och erfarenheter inom materialet grafen. Hon kommer i rollen som Deputy R&D Director att ge bolaget ytterligare spetskompetens inom våra kärnområden. Lijie har tidigare varit anställd som Senior Scientist på Graphitene Ltd i England.

Utvecklingsavdelningen bryter kontinuerligt ny mark genom modifieringar och utveckling av våra produkter. Samverkan mellan våra utvecklare och kunderna som AMD med flera, skapar ett tekniskt försprång hos båda parter och optimal prioritering av resurser.

Partnerdiskussioner

Vi har en längre tid fört diskussioner med olika partners varav djupare med dem vi bedömer som bästa samverkan för Smart High Tech. Under diskussionernas gång har Smart High Tech stärkt sin förhandlingsposition betydande: Avtal med AMD och nu senast ytterligare en stor kund, en riktad emission om 90MSEK som ger en tydlig signal om stabilitet även utan partner.

Diskussionerna fortgår med fokus på Smart High Techs och dess aktieägares bästa på kort och lång sikt.

Närmaste framtiden

Höstens prioriteringar är att effektivisera Sälj och Marknad i samverkan med distributörer och potentiella partners, att fortsatt utveckla och modifiera våra produkter i symbios med våra kunder som i sin tur lägger stora resurser på att leda utvecklingen, att expandera och automatisera produktionen samt utveckla bolagets organisation för att möta en stark kommande efterfrågan från techgiganter på ett professionellt sätt.

”Jag är glad över att vi lyckats rekrytera Anders Ekholm med unik kompetens inom Sälj och Marknad samt Lijie He till Forskning och Utveckling inom grafenförstärkt TIM.

Det närmaste halvåret kommer att bli både spännande och utmanande vilket kräver fler spelare i laget och ökad produktionskapacitet. Marknaden är tydlig med sin efterfrågan och bolaget börjar på allvar etablera sig på den globala spelplanen som ledande inom elektronikkylning”, säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är världsledande genom den patenterade produkten GT-TIM®, utvecklad med ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning vilken leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

SHT Smart High-Tech AB (publ) (”Smart High Tech” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission av 4 090 909 B-aktier, motsvarande cirka 90 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 22 SEK per B-aktie baserat på ett accelererat book building-förfarande lett av Pareto Securities AB (”Pareto Securities"). Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, MP Penjson PK, Solberget Invest AB och Toluma Norden AS deltog i den Riktade Nyemissionen.

Styrelsen för Smart High Tech har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 4 090 909 B-aktier, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll vid årsstämman den 16 maj 2024. Teckningskursen per ny B-aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 22 SEK och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities. Det är därför styrelsens bedömning att villkoren för den Riktade Nyemissionen och teckningskursen är marknadsmässiga, på så sätt att de återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare. Teckningskursen per B-aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 18 procent jämfört med stängningskursen på Spotlight Stock Market den 26 juni 2024. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Smart High Tech cirka 90 miljoner SEK före emissionskostnader.

Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, MP Penjson PK, Solberget Invest AB och Toluma Norden AS deltog i den Riktade Nyemissionen som var kraftigt övertecknad.

I enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag avser Bolaget att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att i) investera ungefär 40 miljoner SEK i nya maskiner, planering och installation för att öka produktionskapaciteten med cirka 10x och automatisera manuella processer för att stödja bruttomarginaler, vilket ska vara klart inom sex månader, ii) utveckling av organisationen, inklusive rekrytering av nyckelchefer inom produktion, FoU och finans, samt expansion av försäljningsorganisationen för att bättre kunna tillgodose större högmarginal B2B-kunder, och iii) allmänna företagsändamål, inklusive rörelsekapital.

Bolagets styrelse har noga övervägt förutsättningarna för att istället anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission.

Genom den Riktade Nyemissionen diversifieras och stärks Bolagets aktieägarbas med såväl svenska som internationellavälrenommerade investerare, vilket (i) breddar basen av kapitalstarka aktieägare som bedöms ha finansiella möjligheter att stödja Bolaget långsiktigt och (ii) enligt styrelsens bedömning kan förbättra likviditeten i Bolagets B-aktier.

Därtill skulle en företrädesemission (i) vara mer tidskrävande, vilket skulle kunna försämra Bolagets finansiella flexibilitet och innebära en exponering mot potentiell negativ kursutveckling under processen, särskilt med beaktande av den rådande volatila marknadsmiljön, (ii) baserat på sonderingar med Bolagets största aktieägare, kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning, och (iii) sannolikt ha behövt genomföras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen.

I den rådande volatila marknadsmiljön – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – bedömer styrelsen att det är fördelaktigt att genom ett snabbt förfarande agera på den rådande möjligheten och säkerställa ytterligare kapital till för Bolaget gynnsamma villkor och därigenom stärka Bolagets finansiella ställning till de ändamål som anges ovan.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att den Riktade Nyemissionen anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 4 090 909, från

18 638 582 aktier till 22 729 491 aktier, fördelat på 1 400 000 A-aktier och 21 329 491 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 204 545,45 SEK, från 931 929,10 SEK till 1 136 474,55 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 18,0 procent av antalet aktier och cirka 11,6 procent av antalet röster i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om sex månader efter offentliggörande av utfallet i den Riktade Nyemissionen. Dessutom har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja några aktier i Smart High Tech under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av utfallet i den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Pareto Securities agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman TM & Partners agerar legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Sole Manager och Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem
+46 70 418 00 00                                                             

lars.almhem@smarthightech.com

 

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är världsledande genom den patenterade produkten GT-TIM®, utvecklad med ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning vilken leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2024 kl. 22.00 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Smart High Tech har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (med betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Pareto Securities. Pareto Securities agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Upplysning till investerare enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Bolaget har gjort bedömningen att lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”) gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av nya aktier i den Riktade Nyemissionen skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter i enlighet med FDI-lagen. För mer information, vänligen besök Inspektionen för Strategiska produkters webbplats, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt Spotlights regelverk.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Smart High Techs aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Smart High Tech-aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Smart High Tech-aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Smart High Tech-aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Pareto Securities endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Smart High Tech-aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Smart High Tech-aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i SHT Smart High-Tech AB (publ) (”Smart High Tech” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B om cirka 80 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”).

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll vid årsstämman den 16 maj 2024. Teckningskursen och det totala antalet nya B-aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas direkt efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och avslutas innan dess att handeln på Spotlight Stock Market påbörjas den 27 juni 2024. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Pareto Securities så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas. Bolaget kommer att meddela resultatet av den Riktade Nyemissionen genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet avslutats.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att i) investera ungefär 40 miljoner SEK i nya maskiner, planering och installation för att öka produktionskapaciteten med cirka 10x och automatisera manuella processer för att stödja bruttomarginaler, vilket ska vara klart inom sex månader, ii) utveckling av organisationen, inklusive rekrytering av nyckelchefer inom produktion, FoU och finans, samt expansion av försäljningsorganisationen för att bättre kunna tillgodose större högmarginal B2B-kunder, och iii) allmänna företagsändamål, inklusive rörelsekapital.

Bolagets styrelse har noga övervägt förutsättningarna för att istället anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission.

Den Riktade Nyemissionen ger möjlighet att diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas med såväl svenska som internationella välrenommerade investerare, vilket (i) skulle bredda basen av kapitalstarka aktieägare som bedöms ha finansiella möjligheter att stödja Bolaget långsiktigt och (ii) enligt styrelsens bedömning skulle kunna förbättra likviditeten i Bolagets B-aktier.

Därtill skulle en företrädesemission (i) vara mer tidskrävande, vilket skulle kunna försämra Bolagets finansiella flexibilitet och innebära en exponering mot potentiell negativ kursutveckling under processen, särskilt med beaktande av den rådande volatila marknadsmiljön, (ii) baserat på sonderingar med Bolagets största aktieägare, kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning, och (iii) sannolikt ha behövt genomföras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen.

I den rådande volatila marknadsmiljön – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – bedömer styrelsen att det är fördelaktigt att genom ett snabbt förfarande agera på den rådande möjligheten och säkerställa ytterligare kapital till för Bolaget gynnsamma villkor och därigenom stärka Bolagets finansiella ställning till de ändamål som anges ovan.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att den Riktade Nyemissionen anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.

Genom att emissionskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett book building-förfarande är det styrelsens bedömning att emissionskursen kommer att vara marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om sex månader efter offentliggörandet av utfallet i den Riktade Nyemissionen. Dessutom har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja några aktier i Smart High Tech under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av utfallet i den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Pareto Securities agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman TM & Partners agerar legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Sole Manager och Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem
+46 70 418 00 00                                                             

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM[®] utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat “Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM[®] produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2024 kl. 17:32 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Smart High Tech har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (med betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Pareto Securities. Pareto Securities agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt Spotlights regelverk.

Upplysning till investerare enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Bolaget har gjort bedömningen att lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”) gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av nya aktier i den Riktade Nyemissionen skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter i enlighet med FDI-lagen. För mer information, vänligen besök Inspektionen för Strategiska produkters webbplats, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Smart High Techs aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Smart High Tech-aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Smart High Tech-aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Smart High Tech-aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Pareto Securities endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Smart High Tech-aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Smart High Tech-aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Smart High Tech har erhållit ett tekniskt godkännande, erhållit order samt idag godkänts som leverantör till ännu en amerikansk elektronikjätte, storleksmässigt större än AMD.

Smart High Techs olika GT-TIM® kommer initialt att användas i kundens testsystem men är även godkända för intern personal att designa in i både testsystem såväl som produkter till slutkund främst avseende högpresterande processorer.

Godkännandet innebär att Smart High Tech kan direktleverera till även detta stora företag och arbete pågår tillsammans med kunden att produktions-sätta ett flertal varianter.

”Det är ett långsiktigt samarbete där Smart High Tech tillsammans med kunden de senaste 18 månaderna provat olika GT-TIM® -varianter som har nu lett fram till att en standardversion godkänts och i samband med det har Smart High Tech även registrerats som leverantör till företaget och erhållit order. Vi på Smart High Tech är givetvis mycket nöjda över att ha passerat prototypstadiet även med denna kund där såväl volympotential som spetskompetens finns.

Detta godkännande och de första beställningarna som nu kommer till Smart High Tech som registrerad leverantör visar ytterligare på förtroendet för Smart High Tech och vår kompetens och kapacitet att arbeta fram lösningar som uppfyller och överstiger högt ställda krav på prestanda och tillförlitlighet hos de ledande chiptillverkarna”, säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2024.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är världsledande genom den patenterade produkten GT-TIM®, utvecklad med ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning vilken leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM®produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har fått ett forskningsbidrag från Vinnova för framtagning av testmetod och karaktärisering av grafenförstärkt gränssnittsmaterial för kylning av framtida elektronikprodukter. Dessa elektronikprodukter används typiskt i applikationer så som Artificiella Intelligens (AI), 5G, Kraftelektronik och optoelektronik med effektutveckling mot flera tusen watt. Syftet med projektet är att ta fram en standardiserad testmetod för grafenförstärkt termiskt gränssnittsmaterial för produktkvalificering kring termisk prestanda för applikationer inom bl.a. AI.

Projektet ingår som en del av Vinnovas satsning mot små- och medelstora företag inom forskningsprogrammet: 2D material-based technology for industrial applications (2D-TECH). Grafen är ett av de 2D material som studeras i programmet. Programmet drivs i form av ett forskningscenter som koordineras och leds av Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers). Finansieringen av centret sker genom Vinnova, Chalmers och de deltagande företagen med en total omslutning på 210 miljoner under 10 år. Smart High Tech är ett av de deltagande företagen i centret.

Det beviljade projektets totala budget är 2 miljoner varav Vinnovas bidrag till Smart High Tech är 1 miljon kr.

”Projektet har stor betydelse för Smart High Techs förmåga att expandera marknaden med våra grafenförstärkta TIM. Utan välfungerande testmetoder som accepteras av branschen, är det i princip omöjligt att genomföra kvalificerade tester som kunden godkänner. Det här bidraget kommer att leda till ökad kompetens för företaget och stärka vår ledande position inom området samt befästa rollen som strategisk partner för de internationella storföretagen”, säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är världsledande genom den patenterade produkten GT-TIM®, utvecklad med ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning vilken leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

SHT Smart High Tech AB har tillförts 256 639 kronor med anledning av att personal valt att lösa sina optioner ur 2021 års incitamentsprogram för ledande befattningshavare mot aktier. Därmed ökar antalet B-aktier med 20 482 stycken till 17 238 582 aktier. Därutöver finns sedan tidigare även 1 400 000 A-aktier i bolaget. Det innebär att aktiekapitalet ökat med 1 024,10 kronor till totalt 931 929,10 kronor. 

I registreringen har 19 000 optioner utgivna 2021 optioner utnyttjats. Aktierna har efter sedvanlig omräkning på grund av emission en teckningskurs på 13,53 kronor för 2021 års program.

Efter teckningen finns 162 900 optioner av 2021 års program, 135 000 av 2022 års och 150 000 optioner av 2023 års program kvar att utnyttja.

Det är Amos Nkansah, Yuanyuan Wang och Arto Ahtonen som via optionslösen tecknat aktierna.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2024.

SMART HIGH TECH är världsledande genom den patenterade produkten GT-TIM®, utvecklad med ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning vilken leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har erhållit ett nytt utvecklingsuppdrag värt drygt 100.000 SEK från AMD för att ta fram gränssnittsmaterial-lösningar till kommande högpresterande processorer för applikationer som t.ex. AI.

Framtidens högpresterande processorer och grafikprocessorer kommer att bli än mer effektintensiva och samtidigt större. Denna utveckling innebär stora utmaningar för chipdesignande företag att hitta gränssnittsmaterial som kan hantera värmetransport pålitligt under lång tid. Samarbetet mellan AMD och Smart High Tech, vilket påbörjades under hösten 2023, har av AMD identifierats som strategiskt viktigt för att lösa nuvarande och kommande termiska utmaningar.

Utvecklingsordern innebär att Smart High Tech i samarbete med AMD kommer att utveckla en serie modifieringar av GT-TIM® med egenskaper som specifikt adresserar nuvarande tekniska begränsningar för utvecklingen av framtidens processorer. Smart High Tech kommer att bibehålla fullständiga rättigheter till produkter och modifieringar som hanterar de termiska problem som är gemensamma för alla producenter av stora och effektkrävande datorchips.

”Samarbetet med AMD är mycket givande för båda parter där AMD får tillgång till våra senaste lösningar inom termiskt gränssnittsmaterial och där Smart High Tech direkt får ta del av en stark kunds specifika behov och dess direkta feedback. Det är ett produktivt och lösningsinriktat samarbete som mynnar ut i produkter som kommer signifikant att bidraga till båda företagens möjlighet att erbjuda spjutspetslösningar inom ett stort och snabbt växande applikationsområde.

Denna order visar på AMDs förtroende för Smart High Tech och vår kompetens och kapacitet att arbeta fram lösningar som uppfyller och överstiger högt ställda krav på prestanda och tillförlitlighet”, säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2024.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är världsledande genom den patenterade produkten GT-TIM®, utvecklad med ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning vilken leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM®produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech lanserar en ny produkt: GT90SOFT inom kärnproduktfamiljen GT-TIM®. Denna produkt kombinerar god termisk prestanda (90 W/mK) och mjukhet (25% kompression med 280 kPa i tryck och 50% kompression med 550 kPa i tryck) vilket underlättar applikationer inom tillverkning av elektronik där god värmeavledning, dvs låg termisk resistans, samt lågt monteringstryck men tillräcklig kompressionsgrad krävs, en situation som ofta dyker upp när elektronik ska masstillverkas eller monteras utan att skada komponenten.

Produkten kan erbjudas i form av olika tjocklekar och storlekar med limmad, mekaniskt kapslad variant och med elektrisk isolering.

Produktlanseringen kommer att ske nästa vecka, dvs mellan den 28 och 31 maj 2024 på den största mässan inom elektronikbyggsättsbranschen: IEEE ECTC konferensen och mässan i Denver, Colorado, USA.

Genom denna lansering blir Smart High Techs produkt mer komplett och täcker även tillämpningsområdet kring extremt hög termisk prestanda samt lågt monteringstryck. Produkten har utvecklats i prototypformat i samarbete med branschens ledande elektronikföretag och siktar mot 5G/6G, AI och serverapplikationer.

”Det är väldigt glädjande att vår produktportfolio förstärks med ännu en produktvariant, vilket är en målmedveten satsning i linje med Smart High Techs produktutvecklingsplan och strategi.  Detta befäster ytterligare Smart High Techs ledande position inom området grafenförstärkt kylningsteknik. Produkten har ett brett användningsområde och har förutsättningar att bli en högvolymprodukt”, säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga

* Mats Ekberg valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 10 495 191 (59,07 %) av totalt 17 768 850 aktier och 23 095 191 (76,05) av totalt 30 368 850 röster representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag vilket innebar att årets resultat balanseras i ny räkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 

* Till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget utgår ett styrelsearvode om vardera tre prisbasbelopp och till styrelseordförande utgår ett arvode om sex prisbasbelopp för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättningen betalas ut efter genomfört uppdrag och till då gällande prisbasbelopp. Ersättning till revisor utgår mot godkänd löpande räkning.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:

  • Johan Liu, ordförande  
  • Mats Augurell, ledamot
  • Bill Brox, ledamot
  • Henrik Rhedin, ledamot
  • Lars-Inge Sjöqvist, ledamot
  • Natalie Liu, suppleant

* Till bolagets revisor valdes revisionsbolaget GrantThornton med huvudansvarig revisor Victor Cukierman.

* Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma få genomföra en emission av högst det antal aktier och/eller teckningsoptioner som omfattas av begränsningarna i för bolaget senast antagna bolagsordning. Emissionen kan vara en företrädesemission eller en riktad emission och betalas kontant, genom apport eller genom kvittning.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i Europa som täcker minst 17 europeiska länder. Detta patent, med titeln ”Laminerad grafenbaserad termiskt ledande film och metod för tillverkning av filmen”, beskriver ett nytt sätt att tillverka Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM®.  Patentet har tidigare även beviljats i Japan och i Korea och tillhör samma patentfamilj.

Patentet beskriver ett nytt sätt att minska hårdheten i bolagets GT-TIM®-produkt, med bibehållen termisk prestanda och utgör den tekniska plattformen för kommande produktutveckling.

”Det är väldigt glädjande att vår patentportfolio förstärks med ännu ett patent, vilket är ytterligare ett bevis på företagets utvecklingsförmåga inom området”, säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Newsletter

Subscribe to our newsletter