NEWSROOM

  • News
  • Press releases

SHT Smart High Tech AB har tillförts 256 639 kronor med anledning av att personal valt att lösa sina optioner ur 2021 års incitamentsprogram för ledande befattningshavare mot aktier. Därmed ökar antalet B-aktier med 20 482 stycken till 17 238 582 aktier. Därutöver finns sedan tidigare även 1 400 000 A-aktier i bolaget. Det innebär att aktiekapitalet ökat med 1 024,10 kronor till totalt 931 929,10 kronor. 

I registreringen har 19 000 optioner utgivna 2021 optioner utnyttjats. Aktierna har efter sedvanlig omräkning på grund av emission en teckningskurs på 13,53 kronor för 2021 års program.

Efter teckningen finns 162 900 optioner av 2021 års program, 135 000 av 2022 års och 150 000 optioner av 2023 års program kvar att utnyttja.

Det är Amos Nkansah, Yuanyuan Wang och Arto Ahtonen som via optionslösen tecknat aktierna.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2024.

SMART HIGH TECH är världsledande genom den patenterade produkten GT-TIM®, utvecklad med ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning vilken leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har erhållit ett nytt utvecklingsuppdrag värt drygt 100.000 SEK från AMD för att ta fram gränssnittsmaterial-lösningar till kommande högpresterande processorer för applikationer som t.ex. AI.

Framtidens högpresterande processorer och grafikprocessorer kommer att bli än mer effektintensiva och samtidigt större. Denna utveckling innebär stora utmaningar för chipdesignande företag att hitta gränssnittsmaterial som kan hantera värmetransport pålitligt under lång tid. Samarbetet mellan AMD och Smart High Tech, vilket påbörjades under hösten 2023, har av AMD identifierats som strategiskt viktigt för att lösa nuvarande och kommande termiska utmaningar.

Utvecklingsordern innebär att Smart High Tech i samarbete med AMD kommer att utveckla en serie modifieringar av GT-TIM® med egenskaper som specifikt adresserar nuvarande tekniska begränsningar för utvecklingen av framtidens processorer. Smart High Tech kommer att bibehålla fullständiga rättigheter till produkter och modifieringar som hanterar de termiska problem som är gemensamma för alla producenter av stora och effektkrävande datorchips.

”Samarbetet med AMD är mycket givande för båda parter där AMD får tillgång till våra senaste lösningar inom termiskt gränssnittsmaterial och där Smart High Tech direkt får ta del av en stark kunds specifika behov och dess direkta feedback. Det är ett produktivt och lösningsinriktat samarbete som mynnar ut i produkter som kommer signifikant att bidraga till båda företagens möjlighet att erbjuda spjutspetslösningar inom ett stort och snabbt växande applikationsområde.

Denna order visar på AMDs förtroende för Smart High Tech och vår kompetens och kapacitet att arbeta fram lösningar som uppfyller och överstiger högt ställda krav på prestanda och tillförlitlighet”, säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2024.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är världsledande genom den patenterade produkten GT-TIM®, utvecklad med ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning vilken leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM®produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech lanserar en ny produkt: GT90SOFT inom kärnproduktfamiljen GT-TIM®. Denna produkt kombinerar god termisk prestanda (90 W/mK) och mjukhet (25% kompression med 280 kPa i tryck och 50% kompression med 550 kPa i tryck) vilket underlättar applikationer inom tillverkning av elektronik där god värmeavledning, dvs låg termisk resistans, samt lågt monteringstryck men tillräcklig kompressionsgrad krävs, en situation som ofta dyker upp när elektronik ska masstillverkas eller monteras utan att skada komponenten.

Produkten kan erbjudas i form av olika tjocklekar och storlekar med limmad, mekaniskt kapslad variant och med elektrisk isolering.

Produktlanseringen kommer att ske nästa vecka, dvs mellan den 28 och 31 maj 2024 på den största mässan inom elektronikbyggsättsbranschen: IEEE ECTC konferensen och mässan i Denver, Colorado, USA.

Genom denna lansering blir Smart High Techs produkt mer komplett och täcker även tillämpningsområdet kring extremt hög termisk prestanda samt lågt monteringstryck. Produkten har utvecklats i prototypformat i samarbete med branschens ledande elektronikföretag och siktar mot 5G/6G, AI och serverapplikationer.

”Det är väldigt glädjande att vår produktportfolio förstärks med ännu en produktvariant, vilket är en målmedveten satsning i linje med Smart High Techs produktutvecklingsplan och strategi.  Detta befäster ytterligare Smart High Techs ledande position inom området grafenförstärkt kylningsteknik. Produkten har ett brett användningsområde och har förutsättningar att bli en högvolymprodukt”, säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga

* Mats Ekberg valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 10 495 191 (59,07 %) av totalt 17 768 850 aktier och 23 095 191 (76,05) av totalt 30 368 850 röster representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag vilket innebar att årets resultat balanseras i ny räkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 

* Till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget utgår ett styrelsearvode om vardera tre prisbasbelopp och till styrelseordförande utgår ett arvode om sex prisbasbelopp för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättningen betalas ut efter genomfört uppdrag och till då gällande prisbasbelopp. Ersättning till revisor utgår mot godkänd löpande räkning.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:

  • Johan Liu, ordförande  
  • Mats Augurell, ledamot
  • Bill Brox, ledamot
  • Henrik Rhedin, ledamot
  • Lars-Inge Sjöqvist, ledamot
  • Natalie Liu, suppleant

* Till bolagets revisor valdes revisionsbolaget GrantThornton med huvudansvarig revisor Victor Cukierman.

* Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma få genomföra en emission av högst det antal aktier och/eller teckningsoptioner som omfattas av begränsningarna i för bolaget senast antagna bolagsordning. Emissionen kan vara en företrädesemission eller en riktad emission och betalas kontant, genom apport eller genom kvittning.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i Europa som täcker minst 17 europeiska länder. Detta patent, med titeln ”Laminerad grafenbaserad termiskt ledande film och metod för tillverkning av filmen”, beskriver ett nytt sätt att tillverka Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM®.  Patentet har tidigare även beviljats i Japan och i Korea och tillhör samma patentfamilj.

Patentet beskriver ett nytt sätt att minska hårdheten i bolagets GT-TIM®-produkt, med bibehållen termisk prestanda och utgör den tekniska plattformen för kommande produktutveckling.

”Det är väldigt glädjande att vår patentportfolio förstärks med ännu ett patent, vilket är ytterligare ett bevis på företagets utvecklingsförmåga inom området”, säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Som uppföljning av dagens delårsrapport från Smart High Tech intervjuas VD Lars Almhem av Ludwig Sjöström på Finwire, där Lars Almhem redogör för det gångna kvartalets utveckling i bolaget samt ger en statusuppdatering.

Intervjun finns tillgänglig på YouTube via länken:

https://youtu.be/R47oZLZ3phg

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har en längre tid sålt testorders av GT-TIM® till ett av de största AI-techbolagen i USA för utvärdering till deras kommande generationer av processorer för datacenter och AI. Under april har dessa testorders ökat och nu har flera större beställningar inkommit till ett sammanlagt värde av ca 300.000 kr. varav merparten de senaste dagarna.

Sammantaget, med ökande beställningar från AMD, Thermal Grizzly, allt fler mindre kunder samt nu även den betydande AI-techjätten i USA, planerar Smart High Tech att öka produktionskapaciteten i Sverige såväl som Kina.

”De ökande, återkommande beställningarna, inte minst från denna namnkunniga AI-techjätte, visar på en reell efterfrågan och att våra produkter godkänns i allt fler instanser inom dessa tämligen svåråtkomliga giganter”, säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2024.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Aktieägare med drygt 70 procent av rösterna har följande förslag till beslutspunkterna 9 och 10 i kallelsen till årsstämman den 16 maj 2024.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Aktieägare till drygt 70 procent av rösterna föreslår ett oförändrat styrelsearvode för tiden fram till och med nästa årsstämma, vilket innebär ett arvode till vardera styrelseledamot om tre prisbasbelopp och till styrelsens ordförande sex prisbasbelopp. Nivån för prisbasbelopp ska vara det vid utbetalningstillfället som gäller. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

10. Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter

Aktieägare till drygt 70 procent av rösterna föreslår omval av Johan Liu som styrelseordförande, Mats Augurell, Bill Brox, Henric Rhedin och Lars-Inge Sjökvist som styrelseledamöter. Därutöver att Natalie Liu väljs som suppleant i styrelsen. Anders Andersson har tyvärr meddelat att han inte är tillgänglig för ytterligare ett år i styrelsen.

Förslag till bolagets revisor är att GrantThornton AB kvarstår som revisor. Revisionsbolaget har meddelat att om de väljs till revisor har de utsett Victor Cukierman som huvudansvarig revisor.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Samtliga 849 250 teckningsoptioner, som utfärdades i samband med att SHT Smart High-Tech AB i december 2023 genomförde en riktad emission till ett begränsat antal investerare, har nyttjats för teckning av nya aktier. Teckningstiden löpte ut den 30 april och innebar att innehavaren av teckningsoptionerna fick teckna en ny aktie för 15 SEK per option. Genom transaktionen tillförs bolaget 12,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,04 MSEK. 

Genom emissionen ökar Smart High Techs antalet aktier med 849 250 B-akter till totalt 18 618 100 aktier, varav 17 218 100 B-aktier som handlas på Spotlight. Samtidigt ökar aktiekapitalet i bolaget med 42 462,50 SEK till 930 905 SEK.

De nya aktierna beräknas vara på registrerade och på respektive investerares konto under vecka 20.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2024.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

SHT Smart High-Tech AB publicerar härmed årsredovisningen 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.smarthightech.com.

I revisionsberättelsen som är en del av årsredovisningen framgår att bolagets revisor gjort ett uttalande som avviker från standard enligt följande:

”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på informationen i förvaltningsberättelsen under stycket ”Finansiell ställning” på sida 21 av vilken det framgår att bolaget inte har tillräckligt rörelsekapital för att finansiera verksamheten under hela 2024 enligt gällande affärsplan, utan är i behov av kapitaltillskott. Det framgår även att den framtida finansieringen förväntas ske genom finansieringslösningar med eventuell samarbetspartner samt att utställda teckningsoptioner med lösen den 30 april 2024 kommer att tillföra bolaget kapital. Skulle inte förhandlingarna gällande samarbetsavtal med en partner falla väl ut och kapital inte kommer tillföras genom de utställda teckningsoptionerna kommer bolaget vända sig till befintliga aktieägare gällande en nyemission eller rikta en emission till externa investerare. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende. ”

Kommentar från bolaget: Bolagets ledning och styrelse arbetar med att säkra bolagets finansiering genom ett samarbetsavtal med en partner inom techindustrin som är i sin slutfas som även gäller finansiering av fortsatt expansion av verksamheten. Skulle förhandlingarna dra ut på tiden kan bolaget vara tvunget att välja andra finansieringslösningar. Sådana lösningar ska i så fall baseras på bästa möjliga förutsättningar ur både marknadsmässiga och kommersiella perspektiv.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@smarthightech.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Newsletter

Subscribe to our newsletter