NEWSROOM

  • News
  • Press releases

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i Sverige. Detta patent, som har titeln ”Laminated Graphene-Based Thermally Conductive Film and Pad and Method for Manufacturing the Film and Pad”, beskriver ett nytt sätt att tillverka Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM®. Orsaken till att bolaget snabbt tar patent i Sverige är att säkra skydd för denna tillverkningsmetod. Smart High Tech avser att gå vidare i flera länder för denna patentfamilj.

Patentet beskriver ett nytt sätt att minska mekanisk anisotropi i bolagets GT-TIM®-produkt, med bibehållen termisk prestanda.

”Detta visar att Smart High Tech har en hög grad av innovationsförmåga vilket är viktigt för att vi ska hela tiden ligga i framkant av teknologiutvecklingen. Detta beviljande stärker förstås vår patentportfolio ytterligare”, säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                      

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Lars Almhem, VD för Smart High Tech, kommenterar företagets Q1 rapport på YouTube i en presentation via Finwire.

Länk till presentationen:

https://youtu.be/5Memxsoqm20

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM®utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM®produkt i Göteborg, Sverige samt Shanghai, Kina med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga

* Mats Ekberg valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 8 263 625 (61,87 %) av totalt 15 618 100 aktier och 22 263 625 (78,90) av totalt 28 218 100 röster representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag vilket innebar att årets resultat balanseras i ny räkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 

* Till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget utgår ett styrelsearvode om vardera tre prisbasbelopp och till styrelseordförande utgår ett arvode om sex prisbasbelopp för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättningen betalas ut efter genomfört uppdrag och till då gällande prisbasbelopp. Ersättning till revisor utgår mot godkänd löpande räkning.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
   Johan Liu, ordförande,
   Anders Andersson, ledamot,
   Mats Augurell, ledamot,
   Bill Brox, ledamot,
   Henric Rhedin, ledamot,
   Natalie Liu, suppleant

* Till bolagets revisor valdes revisionsbolaget Grant Thornton med huvudansvarig revisor Magnus Leijon.

* Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för anställda inom Smart High Tech-koncernen genom emission av högst 150 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av högst 150 000 nya aktier i SHT Smart High-Tech AB. Incitamentsprogrammet riktar sig till en begränsad krets nyanställda nyckelpersoner i bolaget och innebär en maximal utspädning om en procent.

* Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma få genomföra en emission av högst 3 000 000 aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionen kan vara en företrädesemission eller en riktad emission och betalas kontant, genom apport eller genom kvittning.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM®produkt i Göteborg, Sverige, samt Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.  

Smart High Tech fick en stororder i november 2022 av en global distributör. Nu kan Smart High Tech avslöja att distributören är Thermal Grizzly från Berlin, Tyskland. Thermal Grizzly är världsledande inom utveckling, försäljning och distribution av lösningar för thermal management till över 90 länder.

I samband med lanseringen av Smart High Techs konsumentprodukt, FrostSheet, var Thermal Grizzly genom deras CEO Roman Hartung en av de första att beställa produkterna och knöt vid detta tillfälle kontakt med Smart High Tech´s Head of Sales, Daniel Blomdahl. Roman Hartung är, förutom CEO för Thermal Grizzly, även inflytelselik influencer med över 600.000 följare på sin tyska och engelska YouTube-kanal som der8auer.

När Thermal Grizzly testat produkten och insett dess marknadspotential startades en djupare dialog om samverkan som mynnade ut i en initial beställning av Smart High Techs produkt som nu lanseras under namnet KryoSheet hos Thermal Grizzly. En global produktlanseringskampanj startar den 28 maj med beskrivande videor av tester och analyser, presenterade dels av der8auer, dels av flera av de största influencers inom området. Därutöver genomförs lokala kampanjer av inhemska influencers, butikskedjor och lokala distributörer på olika marknader. 

”Smart High Tech´s produkter har en fantastisk marknadspotential med sin unika värmelednings- och kylningsförmåga. Vi och vårt nätverk inom överklockning och termiska lösningar har genomfört tester och överklockningar med rekordresultat samt konstaterat lång livslängd som andra lösningar inte uppnår. Vi bedömer att efterfrågan kommer att vara stor och att KryoSheet blir en viktig produkt i vårt sortiment,” säger Roman Hartung, CEO Thermal Grizzly.

”Vi är glada och stolta över samarbetet med Thermal Grizzly och dess ledning. Thermal Grizzly har djup och dedikerad kunskap i teknik såväl som marknad och KryoSheet är den första produkten som lanseras genom Thermal Grizzly. Båda bolagen prognosticerar stor efterfrågan i och med lanseringen av KryoSheet och kommande produkter i Smart High Techs pipeline, så vi fortsätter med vår produktion i 3-skift och välkommnar den sedan tidigare beställda maskinparken som tas i drift under maj och dubblar vår kapacitet,” säger VD Lars Almhem.

Länk till der8auer:

https://www.youtube.com/user/der8auer

Länk till KryoSheet på Thermal Grizzlys hemsida:

https://www.thermal-grizzly.com/en/products/625-kryosheet-en

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                             

+46 70 418 00 00                                      

lars.almhem@smarthightech.com               

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Aktieägarna i SHT Smart High-Tech AB, org nr 556077-7434, ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma torsdag den 11 maj kl 17.00 på Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, i Göteborg.

Aktieägare ska för att få delta i årsstämman:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 3 maj 2023, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdag den 3 maj enligt något av följande alternativ:

Post: SHT Smart High-Tech AB, Arendals Allé 3, 418 75  GÖTEBORG

Tel: 0704-180 000

E-post: info@smarthightech.com

Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr., samt registrerat innehav, dels anmält antal biträden (högst två) som aktieägare avser medföra till årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 maj 2023 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämma. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tiden för stämman till 15 618 100 aktier och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 29 618 100 röster.

Förslag till dagordning för årsstämman

1.   Stämman öppnas

2.   Val av ordförande vid stämman.

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Framläggande och godkännande av dagordning.

5.   Val av justeringsmän.

6.   Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.   Beslut

а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9.   Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

10. Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.

11. Beslut om att införa ett optionsprogram för nyanställd personal i ledande befattningar.

12. Bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission.

13. Bemyndigande till styrelsen, eller till den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

14. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

15. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag:

Punkt 9. Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode

Till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget utgår ett styrelsearvode om vardera tre prisbasbelopp och till styrelseordförande utgår ett arvode om sex prisbasbelopp för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättning till revisor utgår mot godkänd löpande räkning.

Punkt 10. – Val av styrelseledamöter, suppleant och revisor

Ägare med motsvarande mer än 50% av rösterna i bolaget föreslår omval av Johan Liu som styrelseordförande, Anders Andersson, Mats Augurell, Bill Brox och Henric Rhedin som styrelseledamöter. Därutöver väljs Natalie Liu till suppleant i styrelsen.

Att så som revisor i bolaget föreslås att revisionsbolaget GrantThornton AB, med huvudansvarig revisor Magnus Leijon väljs till revisor.

Punkt 11 Styrelsens förslag till optionsprogram
Förslaget innebär att högst 150 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ges ut och kunna tecknas av personer anställda i bolaget. Det föreslagna optionsprogrammet innebär en utspädning om maximalt 1 procent av antalet aktier om samtliga teckningsoptioner nyttjas.

Teckningstiden för optionerna skall vara från och med den 11 maj till och med den 17 maj 2023. Betalning ska erläggas senast den 1 juni 2023. För varje teckningsoption skall betalning ske till marknadspris enligt beräkning med Black and Scholes-modellen den 11 maj 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 6 750 kronor. Den kurs, till vilken teckning av aktier ska ske, ska uppgå till 40 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter ska ske från och med den 1 juli 2024 till och med den 1 juli 2027. Tecknade aktier ger rätt till utdelning på samma sätt som övriga aktier.

Fördelning sker av styrelsen till personal i bolaget med högst 150 000 teckningsoptioner. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka angivna personers ansvar samt skapa delaktighet och engagemang i bolagets utveckling.

Punkt 12 Styrelsens förslag till bemyndigande att genomföra nyemission
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadsvärde. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget kan behöva rikta sig till speciellt utvalda kapitalstarka personer för att attrahera kapital.

Bemyndigandet skall omfatta utgivandet av högst 3 000 000 aktier eller teckningsoptioner, där varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 150 000 kronor. Tecknade aktier ger rätt till utdelning på samma sätt som övriga aktier.

Belopp i emissionen utöver kvotvärdet ska föras till fri överkursfond i bolagets redovisning.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisning jämte revisionsberättelse för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Arendals Allé 3 i Göteborg samt på bolagets hemsida www.smarthightech.com senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i april 2023

SHT Smart High-Tech AB

STYRELSEN

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

Smart High Techs:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. Smart High-Tech har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Juli 2022 beställde Smart High Tech avancerad processutrustning för grafentillverkning i hög volym. Denna utrustning, som består av en serie processteg för en ultramodern nanoteknologi, är designad för att uppnå de unika egenskaper som kännetecknar bolagets produktserie GT-TIM®

Veckan före Påsk genomfördes de sista testerna efter en dryg månads installation. Samtliga funktioner och backup-system testades med fullgott resultat i både prestanda och kvalitet.

Dessa processteg har tidigare varit outsourcade till leverantörer i Kina. Förutom långa ledtider, har optimering av processerna varit svåra, dels på grund av avståndet, dels beroende på att Smart High Tech valt att inte delge leverantören bolagets specifika metoder och processparametrar.

“Den nya utrustningen ger oss erforderlig kapacitet i kombination med säkrad kvalitetsstyrning och optimala förutsättningar för ytterligare processoptimeringar. Den nyligen lanserade ”Soft Pad”, GT70SPRO, har redan rönt stort intresse i kundledet. Med den nya utrustningen bemöter vi både volymer och stor flexibilitet till kundanpassningar,” säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech´s dotterbolag i Kina, Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd, har erhållit en provorder om 700 st GT-TIM® från en kinesisk distributör av Thermal Interface Material. Distributören är en av de dominerande i Kina till konsumentmarknaden.

Beställningen sker efter en längre tids tester och produktförbättringar för att möta distrubutörens specifika produktkrav.

Den erhållna, initiala, ordern är av mindre volym, men är en inbrytning i konsumentmarknaden i Kina med stor potential och korta införsäljningsprocesser.

 ”Det har varit utmanande för vårt dotterbolag att bryta in på den stora konsumentmarknaden i Kina genom denna större distributör. Vi bedömer att marknadspotentialen är betydande samt att konsumenter i Kina adopterar nya produkter mycket snabbt när dessa lanseras av denna distributör,” säger SVP China Hongfeng Zhang.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                             

+46 70 418 00 00                                      

lars.almhem@smarthightech.com               

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2023.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High-Tech har tagit fram en ny produkt ”Soft Pad” inom bolagets kärnproduktsortiment: Grafenförstärkt Thermal Interface Material (GT-TIM®) efter intensivt forsknings- och utvecklingsarbete. Denna ”Soft Pad” -produkt som betecknas GT-70SPRO kommer att lanseras genom att bolaget under våren deltar i en rad marknadsföringsaktiviteter så som IEEE ECTC konferens- och mässa i USA och IMAPS/IEEE Nordpac konferens- och mässa i Norge, samt i IEEE ICEPT konferens- och mässa i Kina. Parallellt bearbetas ett antal utvalda kunder som redan efterfrågat dessa utvecklade produktegenskaper. ECTC Konferensen/mässan är det största arrangemanget i USA och brukar locka minst 1500 besökare varje år inom elektronikbyggsättsbranschen. IEEE ICEPT Konferensen/mässan är motsvarande arrangemang i Kina med ca 600 deltagare varje år. Produkten kommer att lanseras samtidigt av moderbolaget Smart High-Tech och dotterbolaget Ruixi i Kina.

Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med potentiella och redan betalande kunder inom bl.a 5G och fordonselektronik. Dessa kunder ställer extremt höga krav på tillförlitlighet samt robusthet i termisk och mekanisk prestanda. Produkten karaktäriseras av extrem mjukhet, god återfjädring samt hög mekanisk och termisk prestanda.

”Det är oerhört viktigt att vi ständigt förbättrar vårt produktsortiment för att möta marknadens ständigt ökande krav på bättre kylningsförmåga men med bibehållen mekanisk prestanda av thermal pads. Våra team i Sverige och Kina har med hög hastighet och precision i arbetet åter flyttat gränserna till vad som är tekniskt möjligt. Vår nya ”Soft Pad” uppfyller många av de mycket utmanande krav som ställts i de förfrågningar som kommit från ledande techföretag då det gäller att applicera dem i deras volymprodukter, vilket gör att jag har stora förhoppningar på vår nya produkt”, säger Lars Almhem, VD på Smart High-Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH-TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH-TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH-TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

I takt med att Smart High-Tech har byggt upp större produktionskapacitet genom treskift, har bolaget ökat marknadföringsinsatser för att nå ännu fler kunder.

I början av mars var Smart High-Tech dels i Frankrike och höll en presentation på European Advanced Technology Workshop on Micropackaging and Thermal Management, IMAPS France utanför Paris, dels på konferensen TestConX i Phoenix, Arizona, USA, även här med en presentation av bolaget. På konferensen i Phoenix hade bolaget även en monter som genererade en stor mängd intresseranta kontakter med nya och befintliga kunder.

Efter konferensen i Phoenix besökte bolaget först kunder i Dallas därefter återbesök hos fyra kunder, varav tre Techjättar i San José, Silicon Valley.

Kund 1, som är en av Techjättarna, har våra produkter under kvalificeringstester med positiva preliminära resultat. Inför mötet hade de valt att fokusera på ett annat område som har behov av värmeledning genom att samla deras ansvariga för Thermal Burn In Tester. Dessa visade stort intresse för våra produkter och sände senare en beställning av modifierade provprodukter. Samma kund samlar till nytt möte med fler avdelningar inom företaget till ett kommande tillfälle.

Kund 2, även denna en Techjätte, har testat bolagets produkter i jämförelse med konkurrenters för deras Thermal Burn In Test. Smart High-Tech´s produkter, varav två olika varianter testades, presterade båda bättre än de övriga i jämförelsetestet. Från denna kund har bolaget erhållit förfrågan på volymorder som behandlas i dagarna.

Kund 3, även denna en Techjätte, har våra produkter under pågående kvalificeringstester. I denna applikation ska bolagets GT-TIM byggas in i kundens slutprodukt vilket kräver mer omfattande tester. Smart High-Tech kommer parallellt med kunden att genomföra långtidstester för att påskynda generering av datamängd för validering.

Kund 4, ett ledande företag inom utveckling och tillverkning av Thermal Burn In Test-utrustning globalt. Efter omfattande tester från deras sida startas nu ett samarbete där de dels bygger in GT-TIM i sin utrustning, dels rekommenderar sina kunder att använda GT-TIM i sina seriemässiga tester.

Bolaget skulle även träffa en ny kund i San José. Denna kund är stor inom Fotonik och vi hade ett besök inplanerat som dessvärre avbokades då kunden insjuknat i Covid. Trots inställt besök erhöll bolaget en testorder som levereras under denna vecka.

Förutom det nya användningsområdet Fotonik har företag inom Automotive-branschen placerat testorder av GT-TIM som de bedömer kan lösa deras kylproblematik.

“Det stora intresset vi möter hos våra kunder är imponerande. Extra glada är vi för ett nytt område som Fotonik som har specifika värmeledningsproblem och placerat testorder,” säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH-TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH-TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH-TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech har fått ägarskap till ytterligare en patentansökan i Kina i samband med domstolsförhandlingar efter att bolaget lämnat in en domstolsansökan i Kina. Patentansökan berör ett par delsteg av processer kring Smart High Tech´s produkt, GT-TIM, som en tidigare anställd ansökt om i Kina efter att ha lämnat Smart High Tech under 2020. Smart High Tech blev därmed nödgad att under 2021 stämma den anställde vilket ledde till att patentansökan frusits i Kina i väntan på domstolsbeslut. Patentansökan har betydelsen för framför allt Smart High Techs dotterbolags verksamhet i Kina om det beviljas.

Uppgörelsen uppnåddes genom förlikning utanför domstolen där Smart High Tech delar ägarskap av en annan patentansökan i Kina, som inte tillhör Smart High Tech´s kärnområde, till motparten i utbyte. 

“Jag är nöjd att vi kan lägga detta bakom oss och därmed kunna fokusera fullt ut på
vår verksamhet och den planerade tillväxt vi står inför,” säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Newsletter

Subscribe to our newsletter