NEWSROOM

  • News
  • Press releases

Smart High Tech har fått ägarskap till ytterligare en patentansökan i Kina i samband med domstolsförhandlingar efter att bolaget lämnat in en domstolsansökan i Kina. Patentansökan berör ett par delsteg av processer kring Smart High Tech´s produkt, GT-TIM, som en tidigare anställd ansökt om i Kina efter att ha lämnat Smart High Tech under 2020. Smart High Tech blev därmed nödgad att under 2021 stämma den anställde vilket ledde till att patentansökan frusits i Kina i väntan på domstolsbeslut. Patentansökan har betydelsen för framför allt Smart High Techs dotterbolags verksamhet i Kina om det beviljas.

Uppgörelsen uppnåddes genom förlikning utanför domstolen där Smart High Tech delar ägarskap av en annan patentansökan i Kina, som inte tillhör Smart High Tech´s kärnområde, till motparten i utbyte. 

“Jag är nöjd att vi kan lägga detta bakom oss och därmed kunna fokusera fullt ut på
vår verksamhet och den planerade tillväxt vi står inför,” säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech: Smart High Tech släpper beskrivande artikel i USA

Smart High Tech har publicerat en teknisk beskrivning av GT-TIM produktprestanda samt dess potentiella tillämpningsmiljöer, se https://eps.ieee.org/publications/enews/december-2022/956-high-performance-graphene-enhanced-thermal-interface-technology-for-electronics-cooling-applications.html

Dokumentet publiceras i IEEE Electronics Packaging Society (EPS) senaste newsletter som en profilartikel. IEEE betyder Institute of Electrical, Electronics Engineers och är en världsomfattande organisation som har minst 250 000 medlemmar. Inom EPS Society finns det minst 2500 medlemmar världen över.

”Vi är stolta över att vi har blivit utvalda att presentera vår teknik för en världsomfattande publik. Vår bedömning är att detta kommer avsevärt påskynda kännedomen och att det kommer att leda till ett ökat intresse för vår produkt,” säger Lars Almhem, VD för Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech´s VD Lars Almhem kommenterar i en WebCast på YouTube och PodCast på Spotify genom FinWire bolagets Bokslutskommuniké för 2022 samt ger en statusuppdatering och en blick framåt av planerade och kommande händelser och aktiviteter.

WebCast:

Youtube: https://youtube.com/live/YTZQE37Cih4

PodCast:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/27Laqbvr4Rou2BGvw4aK29?si=627d7f28a8624723

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech beviljades ytterligare ett patent under februari 2023 i USA. Detta patent tillhör samma patentfamilj för grafenförstärkt TIM och behandlar tillverkningsmetoden för detta.

I detalj innebär Smart High Techs patent att vi har skyddat så väl utrustnings konstruktion samt tillverkningsprocesser för sfäriska thermal pads. Denna typ av pads kompletterar dagens kvadratiska och rektangulär thermal pads vilket drastiskt ökar vårt utbud i GT-TIM produkten.

”Detta förstärker ytterligare vårt redan starka skydd på den för oss betydande marknaden USA. Vi ligger genom vårt utvecklingsteam kontinuerligt i framkant av teknikutvecklingen och är även noga med att skydda vårt IP vid varje landvinning,” säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

SHT Smart High-Tech AB har erhållit ett forskningsbidrag till utveckling av ”Grafenförbättrad nedsänkningskylning i datacenter, tillämpningarfrån Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet. Projektet har en total budget på ca 6 MSEK varav Vinnova bidrar med ca 3 MSEK. Smart High Techs budget är 1,5 MSEK varav Vinnova bidrar med hälften.

Projektet sker i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola AB, Chalmers Tekniska Högskola, Research Institutes of Sweden AB samt Stiftelsen Chalmers Industriteknik med Smart High Tech som koordinator.

Projektet har som syfte att utveckla bolagets GT-TIM teknologi för kylning av servar i datacenter genom nedsänkningskylning i olja. Detta är ett växande område och därmed en ökande marknad där Smart High Techs teknologi har stor potential att ligga i framkant. Förutom projektets nämnda deltagare kommer även externa slutanvändare att bidraga med omfattande testning, verifiering och användarspecifikation.

”Vi är glada över detta bidrag men framför allt för dessa samarbetspartners hos Chalmers och RISE som har ledande kunskap inom området, samt slutanvändare som är globala aktörer inom serverdrift,” säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

SHT Smart High-Tech AB ökar antalet B-aktier med 100 000 stycken till 14 218 100 aktier genom inlösen av teckningsoptioner då tidigare VD Thien Laubeck valt att teckna aktier utifrån utställt incitamentsprogram. Det innebär att aktiekapitalet ökat med 5 000 kronor till totalt 780 905 kronor. Smart High Tech tillförs 500 000 kronor genom aktieteckningen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech har erhållit en testorder av GT-TIM för kvalificering i kinesisk techjättes konsumentprodukt.

Beställningen är i ett led av tidigare aviserad Proof of Concept, PoC, där den kinesiska techjätten avser att ersätta dagens kylning genom termisk pasta med Smart High Tech:s GT-TIM.

Kunden har i och med tidigare avsiktförklaring, LOI, visat att de vill påskynda ett tekniksskifte som vanligen tar 12-18 månader. Smart High Tech och kunden har tillsammans definierat och undertecknat ett Proof-of-Concept där ett kritiskt område i en av kundens konsumentprodukter har identifierats. Ordern, som har ett värde om 220.000 SEK, avser viss modifiering av GT-TIM.

Leveransen sker under februari med tester under februari/mars för kvalificering till serieproduktion.

”Samarbetet inom ramen för avsiktsförklaringen har nu mynnat ut i ett skarpt test till en konsumentprodukt. Initiala verifieringar som kunden utfört har visat lovande resultat. Detta i kombination med tidigare tester som utförts inom kundens globala koncern, ger oss en tilltro till större volymorder i närtid.

Men det blir framför allt ett genombrott genom att leverera till konsumentprodukter med dess stora volymer. Vi ser liknande intresse från flera giganter som söker ersättning av dagens teknologi med kylpasta – Pastan åldras allt snabbare med högre effektuttag i elektroniken. Denna kund vill gärna ligga i framkant,” säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                             

+46 70 418 00 00           

lars.almhem@smarthightech.com                            

         

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 jan 2023.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

När vi nu avslutat av ett mycket intensivt 2022 vill jag, Smart High Tech Företagsledning och dess Team önska alla ett Gott Nytt och fantastiskt 2023.

I samband med denna hälsning vill jag ge lite övergripande information om händelser under 2022 samt lite mer detaljerad information vad som skett under senaste kvartalet, samt kommande aktiviteter i närtid.

Axplock från PM under Q1-Q3 med kommentarer:

10 jan – Prototyporder från Huawei – Denna större prototyporder har genererat ett ökande antal förfrågningar och utvecklingsprojekt som pågår.

3 maj – Nytt affärsområde Retail – Försäljning startade 1 sept

1 juli – Prototyporder från Huawei – Ytterligare ett projekt som pågår. Detta avser modifiering av GT-TIM för att ersätta en komplex applikation.

8 juli – Bygger produktionskapacitet i Arendal – Flytten skedde 7-8 dec.

15 juli – Utvald till elektronikjättes interna Global Sourcing Conference – Denna gigant testar våra produkter inom en rad olika affärsområden.

1 aug – Testorder av GT-TIM från drönartillverkare – Vi har en tät dialog kring optimering av vår produkt och vi besöker dem i januari 2023.

3 aug – Order från företag inom rymdindustrin – En silikonfri variant av GT-TIM har godkänts i deras tester och finns nu upplagd i deras register för avrop.

4 aug – Testorder från ledande global IT leverantör i USA – Denna mycket kända gigant har preliminärt lovande testresultat och vi besöker dem i januari 2023.

16 aug – Kinesiskt dotterbolag tecknar betydande order för serieleverans av GT-TIM – Denna kinesiska tillverkare av industrirobotar har beställt GT-TIM till ett ordervärde om ca 450.000 SEK med avrop under hela 2023. Detta är koncernens första serieorder där GT-TIM används i kundens slutprodukt. Efter test av första leveranser önskar kunden leverans av hela årsvolymen redan under Q1 2023 och indikerar därmed betydligt ökande behov.

1 sept – Onlineförsäljning till konsument globalt – Detta resulterade i ett samarbete med en global distributör 25 nov. Dessutom sker en ökande försäljning av FrostSheet direkt från oss.

23 sept – Serieorder från producent av testutrustning i Hongkong – Denna order avropas kvartalsvis.

PM under Q4 till dags dato med kommentarer:

3 okt – Uppnår unik värmeledningsförmåga hos grafenbaserad film – Grafenbaserad film är en väsentlig komponent i vår process. Rekordet i värmeledning ger oss än högre prestanda i våra produkter under 2023.

19 okt – Avsiktsförklaring med kinesisk techjätte – Denna samverkan med Letter of Intent, LoI, samt Proof of Concept, PoC, pågår för fullt. Första delen är att ersätta termisk pasta med GT-TIM i en av deras konsumentprodukter. Initiala tester är lovande.

2 nov – Verifieringsorder från europeisk serverproducent – Efter rigorösa kvalificeringar används nu GT-TIM i deras produkter.

25 nov – Stororder från global distributör – Denna globalt ledande distributör lade en order med förskottsbetalning om 1,35 MSEK och ett beräknat ordervärde om 8-12 MSEK för 2023. Vi bedömer att detta samarbete kommer att generera ytterligare volymer redan under 2023 men i synnerhet 2024.

Ytterligare händelser och aktiviteter under Q4:

1 december erhöll vi ISO certifiering för ISO 9001:2015 (Kvalitet), ISO 14001:2015 (Miljö) samt ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö). Flera av de kunder vi för dialog med har dessa certifieringar som krav.

8 dec startade vi produktionen på nytt efter flytt till våra nya lokaler på Arendals industriområde. Flytten gick snabbt och produktionen kunde startas efter endast ett par dagars stillestånd. Någon vecka senare hade det mesta kommit i ordning.

Under det sista halva året har koncernen lämnat in 4 st patentansökningar kring vår kärnteknologi. Två av patenten är inlämnade av vårt kinesiska dotterbolag, två av det svenska moderbolaget.

Under årets sista vecka anlände ny produktionsutrustning som ger en produktionskapacitet av 25.000 enheter per månad. Vi har dessutom i dagarna beställt ytterligare produktionsutrustning som under våren dubblar kapaciteten till 50.000 enheter per månad.

Under januari 2023 anländer även en utrustning för grafenhantering, vilket innebär att vi har samtliga kritiska produktionsprocesser i egen regi i Göteborg. Detta snabbar upp ledtider både för tillverkning, men inte minst för vår produktutveckling.

Kapacitetsökningen är väsentlig för att klara befintliga och kommande beställningar samt att kunna effektivisera personalkostnaden genom optimal skiftgång och kapacitetsbuffert.

Personalstyrkan växer i samband med volymuppgång, fortsatt industrialisering och framför allt, för att möta ett ökande antal förfrågningar. Andelen mycket intressanta kundförfrågan har det senaste kvartalet ökat markant till dussinet globala techjättar. Vi har även dialog med datacenters och servertillverkare som ser våra produkter som lösningen när traditionella kylningsprodukter inte klarar ökande prestanda i elektroniken.

Våra team inom produktion, R&D och ledning har under hösten hanterat ständigt nya utmaningar i form av förfrågningar, förbättringar och förändringar i verksamheten. Vår styrelse har varit ett stort stöd i bolagets utvecklingsfas där gamla spelregler och förutsättningar snabbt förändrats och krävt beslut och handling.

Göteborg 2 januari 2022

Lars Almhem, VD Smart High Tech

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

I samband med förändring av ledarskap för Smart High Tech 29 juni 2022 tillträdde Lars Almhem som tillförordnad VD för bolaget. Styrelsen har nu beslutat att tillfråga honom att övergå som ordinarie VD för Smart High Tech och dess dotterbolag. Lars Almhem har accepterat förfrågan.

Under Q3 och Q4 har Lars Almhem tjänstgjort som tillförordnad VD för Smart High Tech och dess dotterbolag. Under perioden har koncernen etablerat sina första serieordrar, industrialiserat och ISO-certifierat verksamheterna, samt etablerat ett globalt kundkontaktnät med de allra största IT- och elektronikproducenterna i Europa, USA och Asien inklusive Kina.

”Bolaget har under de sista kvartalen utvecklats i rätt riktning under Lars Almhem´s ledarskap som tillförordnad VD. Sammantaget är styrelsen övertygad om att Lars Almhem är rätt person för att leda bolaget in i framtida utmaningar med fokus på volymleverans med hög kvalitet samt nå nya marknadssegment”, säger Johan Liu, styrelsens ordförande.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Johan Liu                                      

+46 70 569 3821                                                                

johan.liu@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

I samband med lösen av teckningsoptioner i SHT Smart High-Tech AB tecknades avtal med garanter för att säkerställa kapitalet via optionerna. Beslut om en riktad emission till garanterna togs på en extra bolagsstämma den 15 november 2022. Nu har de aktier som tillföll garanterna registrerats på Bolagsverket.

Garanterna erhöll totalt 152 119 B-aktier att dela på utifrån respektives garantiåtagande. Efter registreringen har SHT Smart High-Tech AB 15 518 100 aktier registrerade, varav 1 400 000 A-aktier och 14 118 100 B-aktier. Aktiekapitalet har i och med registreringen ökat med 7 605,95 kronor till totalt 775 905 kronor.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Newsletter

Subscribe to our newsletter