NEWSROOM

  • News
  • Press releases

Aktieägarna i SHT Smart High-Tech AB, org nr 556077-7434, ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma torsdag den 16 maj kl 17.00 på Radisson BLU, Södra Hamngatan 59, i Göteborg.

Aktieägare ska för att få delta i årsstämman:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 7 maj 2024, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredag den 10 maj enligt något av följande alternativ:

Post: SHT Smart High-Tech AB, Arendals Allé 3, 418 79  GÖTEBORG

Tel: 0704-180 000

E-post: info@smarthightech.com

Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr., samt registrerat innehav, dels anmält antal biträden (högst två) som aktieägare avser medföra till årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 7 maj 2024. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tiden för stämman till 17 768 850 aktier och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 30 368 850 röster.

Förslag till dagordning för årsstämman

1.   Stämman öppnas

2.   Val av ordförande vid stämman.

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Framläggande och godkännande av dagordning.

5.   Val av justeringsmän.

6.   Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.   Beslut

а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

с) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9.   Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

10. Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.

11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om  emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner.

12. Bemyndigande till styrelsen, eller till den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket.

13. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 8 a) – Beslut om om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 11 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadsvärde. Bemyndigandet gäller intill nästkommande årsstämma. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Bemyndigandet skall omfatta utgivandet av högst det antal aktier och teckningsoptioner som omfattas av begränsningarna i för Bolaget senast antagna bolagsordning.

Belopp i emissionen utöver kvotvärdet ska föras till fri överkursfond i Bolagets redovisning.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

Övriga förslag såsom förslag på styrelse och revisor kommer att presenteras senast fjorton dagar innan stämman via pressmeddelande och på Bolagets hemsida www.smarthightech.com

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisning jämte revisionsberättelse för Bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets Bontor på Arendals Allé 3 i Göteborg samt på Bolagets hemsida www.smarthightech.com senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg april 2024

SHT Smart High-Tech AB

STYRELSEN

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Det stora processortillverkarföretaget AMD, som Smart High Tech samarbetat med under en tid, har efter en gedigen utvärdering valt att produktionssätta GT-TIM® för komponenttester av ett specifikt chip som förväntas lanseras under året. Smart High Tech och AMD har arbetat tillsammans för att hitta rätt produktegenskaper där Smart High Techs GT-TIM®produkt ska användas vid funktionstest av samtliga chip i tillverkningsprocessen.

Det är enbart ett fåtal producenter av termiska gränssnittsmaterial som klarar de hårda krav som ledande tillverkare likt AMD ställer på dessa material. Ett interface-material för test-applikationer behöver ha hög prestanda och vara stabilt över många testcykler, ska ha lång lagringshållfasthet och får inte kontaminera de testade chipen. Att ha klarat dessa rigorösa krav hos en av marknadens mest namnkunniga kunder bådar väl.

Att AMD valt Smart High Techs gränssnittsmaterial vid komponenttester innebär en årlig försäljningsvolym på tusentals produkter per chipvariant de testar, vilket ökar med tiden allteftersom fler specifika chip designas för att testas med GT-TIM®.

”Vi är mycket glada över samarbetet med AMD där Smart High Tech lyckats ta fram en produkt som uppfyller AMD:s stringenta krav för att testa deras mest avancerade chip. Vi ser fram emot att nu börja leverera löpande till AMD för detta och ytterligare chip, vilket naturligtvis även ger en rejäl skjuts i processen att nå de fasta applikationernas höga volymer som finns inom AMD och inte minst hos efterföljande företag som bygger in deras chip i sina egna produkter”, säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2024.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Tack vare Thermal Grizzly’s säljorganisation under ledning av Alexander Marsteller och Thermal Grizzlys stora nätverk så har nu Kryosheet valts som gränssnittsmaterial för en serverpark i Sydostasien. Orderns ekonomiska värde är inte så betydande men är en signifikant inbrytning på ny  marknad och en direkt följd av breddandet i samarbetet mellan Thermal Grizzly och Smart High Tech där Smart High Tech levererar teknik och Thermal Grizzly bistår kunder med designexpertis, branschkunnande och kundrelationer.

Thermal Grizzly och Smart High Tech jobbar nu också med att ta fram specifika lösningar till Add-In-Board företag som tillverkar bl.a. grafikkort, en kategori där volymerna är mycket stora och där dagens gränssnittsmaterial snart visar sig otillräckligt med de allt mer kraftfulla processorer som framförallt företag som AMD & Nvidia erbjuder.

Smart High Tech VD Lars Almhem: ”Samarbetet mellan Smart High Tech och Thermal Grizzly fungerar på ett fantastiskt sätt där båda parter har mycket att vinna. Smart High Tech drar nytta av deras renommé och kunnande inom avancerad datorkylning, vilket gör att Smart High Techs teknik snabbare når ut till fler användare. Såväl konsumenter som företag, vilka arbetat med Thermal Grizzly länge, får nu lära sig om fördelarna med grafenbaserad kylteknik via Thermal Grizzlys VD Roman Hartung, säljchefen Alexander Marsteller, marknadschefen Nils Klakow, och alla andra fantastiska medarbetare hos vår distributör Thermal Grizzly. Vi ser fram emot höga volymer och att kunna erbjuda dem allt fler grafenbaserade applikationer tillsammans”.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2024.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech säkrar order på 2.36 MSEK från Thermal Grizzly

Smart High Tech har säkrat en order på 2.36 miljoner kronor från Thermal Grizzly för GT-TIM® produkten KryoSheet vilken saluförs av Thermal Grizzly världen över. Ordern, som är Smart High Tech´s största produktorder hittills, utgör varulagerspåfyllnad hos Thermal Grizzly´s globala distributionsnät då KryoSheet seglat upp som en av deras mest populära produkter och som kontinuerligt skapar uppmärksamhet för datorkylning.

Ordern är lagerpåfyllnad för omgående leverans. Därefter levereras enligt prognos som uppdateras månadsvis.

Smart High Tech´s grafenbaserade datorkylningsteknik fortsätter att röna uppmärksamhet hos dem som vill uppgradera sina kylsystem, datorentusiaster samt de inköpare hos elektronikproducenter världen över som handlar ny teknik för att påbörja teknikutvärderingar för volymsapplikationer.

”Vi är givetvis mycket glada över att Thermal Grizzly lägger större allt beställningar för att kunna tillgodose efterfrågan på KryoSheet och ser fram emot ett fortsatt och utökat samarbete. Thermal Grizzly och Smart High Tech tittar nu tillsammans på ytterligare tillämpningar där Smart High Tech´s grafenbaserade kylteknik kan hjälpa branscher som ofta vänder sig till Thermal Grizzly för hjälp med kyltekniksutvecklingen”, säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2024.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har under kvartalet flyttat fram sina positioner inom ett flertal områden:

Marknad och försäljning – Under kvartalet har Smart High Tech närvarat på tre mässor i USA, varav en pågående denna vecka. Under samtliga mässor har bolaget varit utvalt till att föreläsa kring Smart High Tech´s produkter, teknologi och senaste landvinningar inom området Thermal Management.

B2C – I mitten av mars träffade Smart High Tech:s VD och CCO Thermal Grizzlys (TG) motsvarighet i deras nya lokaler utanför Berlin. På agendan var status kring försäljning av KryoSheet, volymer och prognoser, nya produkter att lansera via TG samt samverkan mot B2B och mässor.

Volymerna visar en tydlig uppgång där KryoSheet har största ökningen av TG:S samtliga produkter. Detta har genererat en prognos under rullande 12 månader som under året passerar 10.000 KryoSheet per månad. Ett antal nya produkter kommer att testas hos TG för att sedan lanseras efter hand. TG har genom åren upparbetat många B2B kontakter som de nu introducerar till Smart High Tech som kommer att äga dessa kunder. Slutligen enades vi om samverkan vid olika mässor där vi kan dra fördel av TG:s och inte minst deras VD:s stjärnstatus i branschen.

B2B – Allt fler kunder beställer regelmässigt GT-TIM®. Det är främst till deras testutrustning som vi kvalificerat våra produkter i kundernas system. En av dessa kunder är AMD som kontinuerligt breddar användningen av vår GT-TIM®. Projektledaren på AMD har även skrivit en forskningsrapport kring deras revolutionerande resultat med Smart High Tech´s produkter. Denna rapport presenterar projektledaren på ett stort internt event för hela AMD i april. Samtidigt pågår validering av våra produkter hos flera stora aktörer men där godkännandeprocesserna är längre.

R&D – Smart High Tech har i samarbete med AMD också tagit fram ett flertal nya varianter av sina produkter med egenskaper optimerade för olika applikationer såsom testanvändning och större chip. Bland dessa nyutvecklade varianter utvecklar vi lösningar som gör att materialet ger ännu bättre termisk ledning, håller för fler testcykler, och är enklare att montera för AMD´s montörer.

Bolaget har under mars ansökt om två patent inom kärnområdet GT-TIM® i USA och Europa. Ytterligare ett patent inom kärnområdet GT-TIM® kommer enligt förhandsbesked att godkännas i Europa under april.

Kina – Även Smart High Tech´s dotterbolag röner framgångar i produktutvärderingar med stora företag som ser hög potential i tekniken och är i avancerade utvecklingstester med Smart High Tech´s produkter. Intresse kommer såväl från telekom som IT-branschen och arbetet med att validera och sedan designa in Smart High Tech’s produkter i lösningar mot industri och konsumenter kommer att öka i intensitet under året.

Partnerdiskussioner – Som tidigare aviserat pågår partnerdiskussioner som är ytterst omfattande och inte minst mycket lovande. Diskussionerna är nu inne i ett intensivt slutskede som kommer att sträcka sig ytterligare en bit framåt i tiden och vi tror oss kunna presentera mer information inom kort.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Som uppföljning av dagens delårsrapport från Smart High Tech intervjuas VD Lars Almhem av Ludwig Sjöström på Finwire, där Lars Almhem redogör för det gångna kvartalets utveckling i bolaget samt ger en statusuppdatering.

Intervjun finns tillgänglig på YouTube via länken:

https://youtu.be/xfwRQZKQQ7A

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Den 15 december offentliggjorde styrelsen i SHT Smart High-Tech att bolaget genomfört en riktad nyemission som tillförde bolaget 8,5 MSEK före emissionskostnader. Den riktade emissionen om 849 250 B-aktier är nu registrerad på Bolagsverket vilket innebär att antalet aktier i bolaget ökat till totalt 17 768 850 aktier, varav 1 400 000 aktier är av serie A med 10 röster per aktie, och 16 368 850 aktier är av serie B, med en röst per aktie. Ökningen av antalet aktier innebär också att aktiekapitalet i bolaget ökat till 888 442,50 kronor.

De nya aktierna kommer att registreras hos Euroclear och finnas synliga på respektive investerares depå inom någon vecka. De som tecknade aktier i den riktade emissionen har dock tecknat ett lock up-avtal med innebörd att de är förhindrade att sälja de erhållna aktierna inom sex månaderna efter registrering hos Bolagsverket.

I emissionen erhöll de som tecknade sig för nya aktier en teckningsoption för varje aktie de tecknat. Teckningsoptionen ger innehavaren rätt att fram till den 30 april 2024 teckna en aktie för 15 kronor per aktie. Någon handel med teckningsoptionerna kommer inte att ske.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM®produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Under 2023 har bolaget utvecklats från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag. För ett år sedan flyttade vi in i nya lokaler i Arendal och har under året byggt upp en världsunik grafenbehandlingsprocess enligt egenutvecklad teknologi. Vi har investerat i maskiner och utrustning samt resurser för uppstart, intrimning och kvalitetssäkring av vår tillverkning i Kina såväl som i Sverige. Dessa initiala insatser har under perioden medfört temporära kostnader som nu ger frukt genom högre kapacitet och intrimmade processer och arbetsmoment med en markant högre produktivitet vilket vi får nytta av redan under kommande kvartal.

Även produktiviteten inom bolagets produktutveckling har ökat påtagligt. Utvecklingsteamet har efter kunders krav och önskemål modifierat befintliga produkter och parallellt med detta presterat nya produkter med än högre prestanda som inte minst vår kund AMD har uppmärksammat och nu sätter stort fokus att kvalificera in i sina processer och produkter. Ytterligare ett antal nya patent har beviljats under året, det senaste 5 december i Sydkorea. Detta patent tillhör Smart High Techs kärnpatent och behandlar ett sätt att tillverka GT-TIM och tidigare även beviljats i USA, Japan och Sverige.

Inom Marknad och Sälj har vi både ökat aktiviteten på befintliga kunder, men även nått ut till en stor mängd nya kunder, inte minst bland de största techföretagen i USA och Kina. Som tidigare nämnts är våra produkter inne i ett antal valideringsprocesser för teknisk och industriell kvalificering på båda dessa marknader. Dessa processer går alla framåt men dessa stora kunder har omfattande rutiner, flera tekniska avdelningar och många producerande enheter, ofta tredjeparts kontraktstillverkare som har sina kvalificeringar.

Under året har vi varit i USA 6 gånger, medverkat på 7 stora mässor i USA, Europa och Kina.

Linkedin:

IMAPS: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7117492012865531906

https://www.nordiskaprojekt.se/2023/10/06/smart-high-techs-grundare-tilldelas-prestigefullt-pris-i-usa/

ECTC: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7069369291262861312

TestConX: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7038979256504262656

Vårt samarbete med Thermal Grizzly, som inleddes för ett år sedan, har etablerat oss på en global marknad till konsumenter i över 90 länder. Efter lanseringen av KryoSheet i somras börjar försäljningen nu komma igång på allvar med allt större uppmärksamhet runt om i världen vilket ger ökade beställningar från Thermal Grizzly.

Nedan några axplock på uppmärksamhet av KryoSheet:

Youtube:

1. Jayz2cents: https://www.youtube.com/watch?v=pTRk52LpRco&t=178s

2. Hardware unboxed: https://youtu.be/v6PfZ9CJVUg?t=119

3. Gamers Nexus: https://youtu.be/k9TH7TeDZM8?si=Yl465szY09CH76MW

Sweclockers:

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1705460-testpilot-thermal-grizzly-kryosheet-battre-an-kylpasta

Latam (Spansk influerare som ger KryoSheet Guld):

https://www.noticias3d.com/articulo/3650/p4/thermal-grizzly-kryosheet-review-adios-pasta-termica.html

I samband med att potenta kunder vill använda våra produkter i stora volymer har de uttryckt starkt önskemål om att vi samverkar med någon betydande materialleverantör för att underlätta vid större kontrakt. Detta har genererat djupa och långtgående dialog med ett flertal globala materialleverantörer, till viss del även konkurrenter till oss, om samverkan inom leverans och nyttjande av deras kundrelationer då våra produkter kompletterar deras egna portföljer. Några av dem har visat en ambition av en investering i vårt bolag vilket skapar en djupare relation som gagnar alla parter. Dessa dialoger om samverkan har en viss gång och ledtid som vi inte vill forcera, men vår bedömning är att de ska kunna klaras ut under första kvartalet 2024. Genom den riktade emissionen och de beviljade lånen som presenterades 15 december skapade vi gott om tidsutrymme för metodisk och väl avvägd hantering av pågående diskussioner och förhandlingar samt slutligt val av lämpligast långsiktiga partner.

I samband med kund- och partnerdiskussioner har vi erfarit vilka volymer som efterfrågas.

All storskalig upprampning av volym har naturligtvis sina utmaningar, men vi har redan identifierat, designat och testat specifik processteknologi som krävs för volym och automation. Dessutom är vissa kritiska processteg redan på plats och i drift med stor kapacitet.

Efter denna tillbakablick kan jag summera att vi har förutsättningar för ett mycket spännande och fruktsamt 2024. Vi känner oss mycket väl rustade för kommande utmaningar.

Med tillförsikt önskar jag alla ett Gott Nytt År!

Lars Almhem

CEO Smart High Tech

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har erhållit en order från Advanced Micro Devices inc. USA, AMD, för att anpassa Smart High Techs Thermal Interface Material (TIM) till AMD:s kraftfulla processorer. Värdet av ordern är inte så betydande i pengar men däremot affärsmässigt då det avser modifieringskostnader för bolagets GT-TIM® för specifik optimering till AMD:s produkter.

Smart High Tech kommer att designa, modifiera, och tillsammans med AMD validera specialanpassade GT-TIM® för optimering av termisk prestanda och tillförlitlighet, främst för AMD:s processortester men även dess produkter.

AMD:s tekniska prestandatester har visat att Smart High Tech:s GT-TIM® är det material som överlägset bäst klarar värmeledningen vid test av chiptillverkarens mest kraftfulla produkter. Målet med samverkan är att tillsammans optimera Smart High Techs GT-TIM® till AMD:s testapplikationer.

Detta samarbete stärker Smart High Techs förmåga att erbjuda skräddarsydda termiska lösningar för halvledarindustrin och bidrar till marknadsledande totallösningar inom elektronikkylning.

“Vi är glada över detta samarbete med AMD. Det visar vår ledande position inom Thermal Management och stärker vårt arbete med att tillhandahålla avancerade termiska lösningar. Tillsammans med AMD ser vi fram emot att forma framtidens kyllösningar för kraftfulla processorer”, säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2023.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Styrelsen i SHT Smart High Tech AB har idag med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2023 genomfört en riktad nyemission av 849 250 aktier och 849 250 teckningsoptioner av serie TO 2 till kvalificerade investerare. Den riktade nyemissionen genomförs till en kurs om 10 SEK per aktie, vilket innebär att investerarna betalar en premie på cirka 11,9 procent på gällande vägda genomsnittskurs tio dagar före genomförandet av emissionen. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och har en löptid fram till den 30 april 2024. Teckningskurs per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 uppgår till 15 SEK per aktie.

Tecknare av aktier i den riktade nyemissionen är ett antal större ägare i Smart High Tech, vilka genom ett konsortium med Öresund Growth Partner, Wictor Billström med familj, Stefan Henriksson, Jan Bengtsson och Miguel Abrante tecknat aktierna. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget 8 492 500 SEK före transaktionskostnader som uppgår till cirka 120 000 SEK.

Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget styrelse ansåg, vid en samlad bedömning och efter noggranna överväganden avseende finansieringslösningar, att den riktade emissionen var ett bättre alternativ för bolaget och dess aktieägare än en företrädesemission i dagsläget, dels på grund av att kapitalet kunde erhållas med en premie mot aktuell kurs, dels att kostnaderna för genomförandet kunde göras till en låg nivå. Vidare har bedömning gjorts att den riktade emissionen innebar att bolagets ledning och styrelse snabbare kan fokusera på bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsen har även i sin bedömning vägt in nuvarande marknadsklimat där en företrädesemission sannolikt inte hade kunnat genomföras utan en väsentlig rabatterad aktiekurs, vilket under rådande omständigheter inte bedöms vara till fördel vare sig för bolaget eller dess nuvarande aktieägare. Mot bakgrund av ovan gjorda bedömning anser styrelsen att den riktade emissionen möjliggjort för bolaget att anskaffa kapital på ett fördelaktigt sätt på kommersiella villkor och på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

För att ytterligare säkra bolagets kapitalbehov under våren 2024 har bolagets ledning och styrelse erhållit en avsiktsförklaring från såväl ALMI som SEB om lån om 3 MSEK från vardera part.

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2023.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                        

+46 70 418 00 00                                       

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Newsletter

Subscribe to our newsletter